Personale

Vi er mange personalegrupper på Frederikshøj, der arbejder sammen om behandlingen af børnene.

Personalegruppen er sammensat tværfagligt. Alt pædagogisk personale er uddannet fra hhv. pædagog- og lærerseminarier. Der er ansat forstander, viceforstander, afdelingsledere, pædagoger, lærere, socialrådgivere, psykolog, kontorassistent, pedel og køkken/rengøringsmedhjælpere.

Al undervisende personale har en afsluttet seminarieuddannelse bag sig og har enten erfaring fra specialområdet eller særlig interesse herfor. Nogle har efter/videreuddannelse inden for specialområdet. Nogle har diplomuddannelse som læsevejleder, andre som matematikvejleder. Det samlede undervisende personales linjefag er dækkende for fagrækken for grundskolen.

Forud for ansættelse indhenter vi oplysninger hos Rigspolitiets Kriminalregister. Der indhentes oplysninger både jf. § 22 og jf. § 36 i bekendtgørelse om Det Centrale Kriminalregister.